E, 27 Jaanuar
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

KINNITATUD
direktori 02.10.2017
käskkirjaga nr 1-2/20

Loovtöö juhend 2017/2018

1. Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane sooritab loovtöö, mis tulenevalt põhikooli riiklikust õppekavast § 14 lg 4, lähtub läbivatest teemadest ja on õppeaineid lõimiv.
2. Loovtööd sooritatakse Koeru Keskkoolis 7. klassis.
3. Loovtööde teemad ja juhendajad esitab klassijuhataja 2. oktoobril 2017. a direktorile kinnitamiseks.
4. Loovtööde temaatika on kinnitatud kooli poolt ja on igal aastal erinev.
5. Loovtöö tähendab uurimistööd, projekti, kunsti-või käsitööd. Loovtöö kirjaliku osa ülesehitus: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, töö käigu kirjeldus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad.
6. Loovtöö vormistamisel ja hindamisel lähtutakse Koeru Keskkooli uurimistöö juhendist.
7. Loovtöö esitatakse õppealajuhatajale ja arvutiõpetajale 8.mail 2018. a.
8. Loovtööde kaitsmine toimub 15. mail 2018. a.
9. Loovtööde järelkaitsmine toimub 18. juunil 2018.a.
10. Loovtööd koordineerib klassijuhataja koostöös aineõpetajatega. Konkreetse loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamisega tegeleb loovtöö otsene juhendaja.
11. Loovtöö hindamisel arvestatakse loovtöö sisu, tööprotsessi, vormistust ja kaitsmist.
12. Loovtööd säilitatakse Koeru Keskkooli raamatukogus.

Loovtöö leping