T, 01 Detsember
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Teisipäev, 14 Mai 2019 13:16

Mõttetalgute kokkuvõte

MÕTTETALGUD
Koeru Keskkoolis
30.05.2019


Kooli struktuur
Teema kooli struktuur keskendus valdkondadele, mis puudutavad kooli struktuurilist ülesehitust. Hindamine, vastamiste ajad, tundide aeg, kooli ruumid, töötajad jms.

Positiivsete asjadena tõid õpilased välja, et hetkel on toimiv ning hea kooli struktuur. Ei peeta oluliseks ainuisikulist õppealajuhataja ametikohta, samuti kiidetakse osa tundide ülesehitusi nagu näiteks matemaatika, füüsika, geograafia ja kunstiajalugu. Vahetundide ajal lastav kooliraadio toob koolipäeva rõõmu ning põnevust.

Seejuures toodi välja erinevaid mõtteid, mida koolielus veel paremaks muuta või uuendusi, mida proovida:
• Tundide asendusel vältida ühe aine liigset saamist, kui asendatav tund tehakse ette, siis samal nädalal võiks see ära jääda. Esimeste tundide ära jäämisel anda vanematele õpilastele võimaluse tulla alles 2. tunniks kooli.
• Õpilased näevad vajadust majandusõpetuse õpetajale ja logopeedile.
• Tuua rohkem käelisi tegevusi tundidesse, vältida pikki loengu-tüübis tunde.
• Kui suurel osal klassist on töö ebaõnnestunud, võiks lasta õpilastel järgmises tunnis töö uuesti teha.
• Järele vastates võiks olla võimalus saada hinne „5“, seda kokkulepete kohaselt näiteks nädal peale esimest korda töö tegemist. Samuti võiks hinnet „3“ parandada kõrgeimaks hindeks.
• Kool võiks arvestada mingil määral muusikakooli õpilase ainepunktidena ka põhikoolis, näiteks õpilasel nädalas vaid üks muusikaõpetusetund.
• Iganädalased infominutid/infotund klassijuhatajaga.
• Tundide ülesehitusel ja koduste tööde puhul anda rohkem arvutipõhiseid ülesandeid. Seejuures rohkem arvutitunde ja kasutada rohkem tahvelarvuteid.
• Vahetunnid võiksid olla lühemad ning söögivahetund selle võrra pikem.
• Nädalavahetused võiksid olla kodutööde vabad (v.a kontrolltöö).
• Õpilaselt õpilasele õpe. Õpetades õpib kõige paremini.
• Viia hindamine üle tähtede või 10 palli süsteemi peale. See annab suurema variatiivsuse hinde panemisel.

Arutleti ka kooli ruumide ning tehnika ja inventari üle. Samuti huvitegevuse ja võimaluste üle. Leiti põnevaid punkte, mida koos kooli remondiga tasub mõelda:
• 3. korrusele tagasi lauad ja toolid, et seal õppida, ühiselt jutustada ja kaarte mängida.
• Tantsuvahetunnid liikumiseks.
• Puhkenurk õpilastele koos kott-toolide ja diivanitega.
• Suurendada jõusaali.
• Luua kooli territooriumile välijõusaali.
• Pakkuda tervele koolile hommikuti tasuta putru.
• Kooli ruumikujundusse rohkem värve.
• Seinte äärde panna pikad kinnised ja pehmed istekohad.
• Klassidesse rohkem taimi.
• Tuua välja pinksilauad ning anda alla andministraatori kätte reketid ja pallid.
• Kooli info võiks olla teleritel korruste peal.

Telefonid koolis
Teema telefonid koolis keskendus valdkonnale, mis puudutab telefone koolis. Otsiti lahendust, kuidas vähendada telefonis olemist õpilaste seas.

Kõik õpilased leidsid, et telefonide kasutamine on koolis probleemiks ning sellega tuleb hakata tegelema. Samuti leiti, et kool ei saaks olla täiesti nutivaba, sest telefonidest ja arvutitest on palju kasu õppetööle. Positiivsena leiti, et kooli töötajad on eeskujuks nutitelefonide mittekasutamisel, kuid samas ei tasu ära unustada, et nemad saavad kasutada arvuteid päeva jooksul.

Seejuures toodi välja erinevaid lahendusi ja mõtteid seoses telefonide kasutamisega koolis.
• Teha nutivaba päev, kus õpilased ei tohi kooli tulla telefoniga või sellega tulemisel ei tohi seda terve päev kasutada.
• Luua klassidesse koht, kuhu telefon tunni ajaks ära panna, sest enda kotis olles tekib kergemini ahvatlus. Noored leidsid, et ilma telefonita oleks tunnis keskendumine parem ning õpilased suhtleksid omavahel rohkem.
• Telefonidele võiks leida rohkem praktilisi lahendusi tunnis kasutamiseks.
• Koolis ühine kampaania „Nutisõltuvuseks vabaks!“ – klassid võistleksid omavahel ning kirjutaksid üles selle päeva telefoni kasutust. Parimad premeeritakse.
• Toodi välja, et telefone hakatakse tunni ajal kasutama siis kui hakkab igav, aga ka turvatunde loomise pärast.
• Kuigi õpilased ei pea vajalikuks nutivabaala loomist kooli, siis seda tehes peaks see ala olema ahvatlev – mugav ja mõnus koht. Samuti võiks seal olla karistus neile, kes ikkagi telefoni kasutavad (näiteks kätekõverdused).
• Söökla võiks olla nutivabaala, kus telefone ei tohi kasutada.
• Tundides kasutada tihedamini tahvelarvuteid või nutitelefone.

Õpilaste motivatsioon
Teema õpilaste motivatsioon keskendus valdkonnale, mis puudutab õpilaste indu käia koolis ning anda endast maksimum. Seejuures tuua välja, mis seda motivatsiooni alandavad ning mida muutes oleks neil parem koolis olla.

Toodi välja, et hetkel on probleeme esmatasandi suhtlusega õpilaste ja õpetajate vahel. Tehakse vähe koostööd ja pigem rõhutakse üksteiste õigustele. Pandi kirja isegi punkt, et õpilased arvavad endast liiga palju.

Seejuures toodi välja erinevaid lahendusi, kuidas õpilaste motivatsiooni tõsta.
• Rohkem tunnustust õpilastele, kes käivad kooli esindamas (sport, olümpiaadid jne) isegi kui ei saada esikolmiku koht.
• Loovusained (kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja muusika) võiks olla mitteeristatav hindamine ehk mittearvestatud ja arvestatud.
• Õpetajad võiksid õpilasi võrdsemalt võtta, mitte eristada endale meelepärasemaid teistest.
• Koolis käimine on nii õpilase kui õpetaja jaoks ühine teekond. Sellel teekonnal rohkem positiivseid asju rääkida ja innustada üksteist. Vältida vihjamist gümnaasiumis, et tegemist on vabatahtliku osaga ning alati võib ära minna.
• Hinded võiksid olla vähem tähtsustatud. Näiteks igat tärni ja kahte ei peaks vastama, kui üldine hinne tuleb positiivne.
• Motivatsiooni tõstavad erinevad külalised, töötoad ja loengud.
• Stipendium tublidele õpilastele.
• Teavitada rohkem õpilasi erinevatest välismaal õppimise võimalustest (ERASMUS+ ja YFU).
• Tundides rohkem vestlusringe ning julgust avaldada enda arvamust ehk klassides tolereerida erinevaid arvamusi nii õpilaste kui õpetajate poolt.
• Rohkem kiitust tunnisiseselt nii õpilaste kui õpetajate poolt.
• Vähendada hirmu kodutööde tegemata jätmise ja kontrolltööde ees (paljud ei tule sellepärast kooli, et neil on kontrolltööks õppimata või kodune töö tegemata).
• Panna õpilased omavahel võistlema hea käitumise või tunnitöö eest. Suur tabel kooli seinale, peale igat päeva saab õpetaja panna ühe kleepsu ühe klassi taha. Lõpuks valitakse võitja.
• Õpetajad ei peaks tundides kohvi ja teed jooma, sest õpilased tahaksid ka!
• Hea keskkond tagab nii motiveeritud õpetaja kui ka õpilase.

Õpilaste koormus
Teema õpilaste koormus keskendus valdkonnale, kus arutleti õpilaste kodutööde mahu, tundide sisu, hinnete ja huvihariduse suhet.

Õpilased tõid välja, et neile meeldivad väga erinevad külalised ning ekskursioonid. Samuti meeldis neile Õpime Professionaalidelt, nad peavad antud sündmust vajalikuks ja eriliseks. Ühiselt leiti ka palju erinevaid murekohti ja viise, kuidas olukorda parandada.
• Vähem koduseid töid ning nädalavahetused õppimisest vabaks (v.a juhul kui tundi on kord nädalas). Vaheaegadeks kergemad ülesanded näiteks raamatute lugemine, plakatid jms.
• Tunnis rohkem kaasa töötades on võimalik anda vähem koduseid töid.
• Järgida, et ühes nädalas ei oleks rohkem kui kolm kontrolltööd.
• Hinnata tunnis tehtud töid, nii suulised kui kirjalikud tööd, kuid sellest õpilasi teavitades tunni alguses.
• Kontrolltööd tehakse tihti liiga mahukad ja rasked.
• Raskuse vähendamiseks teha kontrolltöid erinevatest keskkondades ja läbi erinevate harjutuste, näiteks arvutis, siis ei tundu töö nii raske.
• Lõpuklassides 9. ja 12. klass on õppetöö koormus väga suur.
• Kodutöödena jätta lahendada just kergemad ülesanded ja tunnis koos lahendada raskemaid. Kodutöödena põnevamad ülesanded näiteks sõnarägastikud, ristsõnad, arvutipõhised tööd.
• Rohkem arutelusid tundidesse erinevatel ühiskondlikel teemadel, arendada aruteluoskust.
• Tunnikontrollid, mis on nagu väikesed kontrolltööd, samuti piiritleda ühes nädalas kindel arv.
• Koolis võiks olla õpilasel koht, kuhu jätta näiteks enda õpikud, mida pole mõtet koju tagasi viia. Näiteks igale õpilasele oma lukustatav kapp.
• Õpilased sooviksid rohkem väljasõite ja ekskursioone, et näha, mis mujal toimub.
• E-koolis on vajalikud tunnikirjeldused, et õpilane saaks õppida järele, kui ta on puudunud.
• Kooli üritustel osalemine võiks olla kohustuslik või anda neile õpilastele, kes osalevad, mingi eelis. Ka õpetajatele oleks osalemine kohustuslik.