Ainevaldkond “Keel ja kirjandus”
Ainevaldkond “Võõrkeeled”

Ainevaldkond “Matemaatika”

Ainevaldkond “Loodusained”

Ainevaldkond “Sotsiaalained”

Ainevaldkond “Kunstiained”

Ainevaldkond “Tehnoloogia”

Ainevaldkond  „Kehaline kasvatus“
Valikaine “Informaatika”
Valikaine „Rütmika“
Valikaine „Majandusõpetus“  
Valikaine „Liikumise- ja liikluskasvatus“